Polityka prywatności

Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych określa Ustawa z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133, poz. 883).

Zgodnie z przepisami ustawy zapewniamy Państwu prawo wglądu do własnych danych oraz możliwość ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23, ust. 1, pkt.3 i 5 Ustawy, możecie Państwo złożyć pisemne oświadczenie dotyczące zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Dane te są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oferowanych przez nas. Wykorzystywane są one także w działaniach marketingowych, takich jak: przekazywanie Państwu informacji o naszych promocjach i nowych produktach.

Zapewniamy, że prawo do prywatności klientów jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego też nie udostępniamy danych o swoich klientach innym firmom czy osobom trzecim.

Wszystkie dane zgromadzone w naszych zbiorach podlegają szczególnej ochronie oraz zabezpieczeniu przed nieupoważnionym dostępem. Informacje będące w naszym posiadaniu przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z Notebook Service. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Notebook Service (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsora wspierającego Notebook Service

Informacje komercyjne są filtrowane przez Notebook Service w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

© 2016 notebookservice.pl